Konkurs na plakat do „Czego nie widać”

27.07.2017

Zaprojektuj nam plakat i logotyp

Teatr Bagatela ogłasza konkurs na projekt plakatu oraz logotypu dla identyfikacji wizualnej spektaklu „Czego nie widać”, którego premiera otwiera sezon artystyczny 2017/18.

Konkurs ma charakter otwary i trwa od 30 czerwca do 10 sierpnia 2017.

Przed przystąpieniem do konkursu należy bezwzględnie zapoznać się poniższym regulaminem oraz uwagami reżyserskimi i treścią sztuki (pliki do pobrania pod regulaminem).

 

Regulamin konkursu na projekt plakatu oraz logotypu dla identyfikacji wizualnej spektaklu „Czego nie widać” w Teatrze Bagatela

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

§ 1

Przedmiot konkursu

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na: projekt plakatu oraz logotypu dla identyfikacji wizualnej spektaklu „Czego nie widać” w Teatrze Bagatela.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem i logotypem firmującym wystawiany przez Teatr Bagatela spektakl „Czego nie widać” Michaela Frayna w reżyserii Macieja Wojtyszki.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów.

7. Konkurs trwa od 30 czerwca do 10 sierpnia 2017 roku.

§ 3

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt plakatu spektaklu powinien obejmować grafikę zawierającą następujące treści (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie): imię i nazwisko autora, tytuł sztuki, imię i nazwisko reżysera oraz logotyp Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego (do pobrania ze strony bagatela.pl).

2. Projekt plakatu powinien być zainspirowany treścią sztuki oraz uwagami reżysera spektaklu (do pobrania ze strony bagatela.pl).

3. Projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do stworzenia programu teatralnego oraz materiałów związanych z działalnością promocyjną Teatru: bannerów, reklam, informacji prasowych, naklejek, itp. oraz do promocji w internecie.

4. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych PDF lub JPG na adres email: pbabicka@bagatela.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs – Czego nie widać.

5. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 10 sierpnia 2017 roku włącznie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

7. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików PDF lub JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 2 MB.

8. Do konkursu zgłaszać należy pliki podglądowe projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 70 x 100 cm (format pionowy) oraz w wymiarze innym tj. 166 x 100 cm (format poziomy).

9. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną. Osoby, które w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia, proszone są o kontakt z Organizatorem. Niepotwierdzone zgłoszenia nie będą rozpatrywane w konkursie.

10. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.

12. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

13. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach .tif, .eps, .jpg, .pdf etc., przygotowane do produkcji w następującym wymiarze: 70 x 100 cm i 166 x 100 cm oraz w innych wymiarach wskazanych przez Organizatora.

§ 4

Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z:

− Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie,

− Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych i Literackich,

− reżysera spektaklu,

− Kierownika  Działu Kreacji i Pozyskiwania Funduszy,

− głównego grafika Teatru Bagatela.

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia zwycięzcy i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z odstąpieniem od przyznania wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 6.

§ 5

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący zgadzają się na nieodpłatną ekspozycję prac podczas trwania wystawy pokonkursowej, którą może zorganizować Organizator.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

§ 6

Wynagrodzenie

1. Z autorem zwycięskiego projektu plakatu i logotypu zostanie podpisana umowa o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu plakatu i logotypu. Wynagrodzenie za projekty oraz ich dopasowanie do używanych przez Teatr formatów, będzie wynosić 2500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100 gr) brutto.

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, wynagrodzenie zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt plakatu oraz logotypu spektaklu stanie się własnością Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze zdaniem Komisji projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Wybrany plakat oraz logotyp zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

Uwaga, logotyp szparowany Teatru Bagatela można pobrać z zakładki --> o teatrze --> strefa mediów --> logotypy.

Konkurs na plakat do „Czego nie widać”