Czytamy nowe dramaty na Sarego 7

10.11.2017

Konkurs Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017–2018

Pod szyldem Teatru Bagatela i przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa ruszył nowy projekt aktywizujący mieszkających w Krakowie absolwentów szkół teatralnych. Na zgłoszenia Nieformalnych Zespołów Teatralnych czekaliśmy do 2 października 2017.

Plan czytań performatywnych 24, 25 i 26 listopada 2017 na Scenie na Sarego 7:

24 listopada (piątek) - wstęp 3 zł

  • 17.00–17:55, „Córki King Konga” (reż. Martyna Łyko)
  • 18.00–18:55, „Nieważkość” (reż. Wojciech Faruga)
  • 19.00–19:55, „Inferno – krąg VII. Ze specjalną dedykacją od Dantego dla każdego obywatela piekła” (reż. Tobiasz Sebastian Berg)

25 listopada (sobota) - wstęp 4 zł

  • 16.00–16:55, „Ostatnie 300 metrów. Historia inspirowana życiem Wandy Rutkiewicz” (reż. Bartłomiej Kulas)
  • 17.00–17:55, „Pawi tren” (reż. Elżbieta Depta)
  • 18.00–18:55, „Dziennik uwodziciela” (reż. Inka Dowlasz)
  • 19.00–19:55, „Na początku i na końcu czasów” (reż. Katarzyna Deszcz)

26 listopada (niedziela) - wstęp 3 zł

  • 16.00–16:55, „Mazagan. Miasto” (reż. Beniamin M. Bukowski)
  • 17.00–17:55, „Bez czułości” (reż. Zofia Zoń)
  • 18.00–18:55, „3 miesiące, 2 tygodnie i 4 dni” (reż. Anna Siek)

26 listopada (niedziela), godz. 19:30–20:30, GIEŁDA TEATRALNA

Zapraszamy do śledzenia profilu Sceny na Sarego 7 na  Facebooku.

 

Wyniki I etapu Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017–2018!

Grupa Ekspertów w składzie: Małgorzata Bogajewska, Krzysztof Głuchowski, Wiktor Herzig, Adam Kalita, Marek Mikos, Bogusław Nowak, Piotr Sieklucki, Bogdan Tosza oraz Anna Wyrwik w dniu 10 listopada 2017 roku o godzinie 14 zadecydowała, że do II etapu konkursu zakwalifikowały się następujące projekty (lista w kolejności alfabetycznej wg nazwiska reżysera): „Inferno – krąg VII ze specjalną dedykacją od Dantego dla każdego obywatela piekła” (reż. Tobiasz Sebastian Berg), „Mazagan. Miasto” (reż. Beniamin Bukowski), „Pawi tren” (reż. Elżbieta Depta), „Na początku i na końcu czasu” (reż. Katarzyna Deszcz), „Dziennik uwodziciela” (reż. Inka Dowlasz), „Nieważkość” (reż. Wojciech Faruga), „Ostatnie 400 metrów. Historia inspirowana życiem Wandy Rutkiewicz” (reż. Bartek Kulas), „Córki King Konga” (reż. Martyna Łyko), „List do nienarodzonego dziecka” (reż. Anna Siek), „Bez czułości” (reż. Zofia Zoń).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

 

KONKURS INICJATYW TEATRALNYCH „GIEŁDA TEATRALNA” 2017–2018

Preambuła

Z inicjatywy Andrzeja Kuliga – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta – został uruchomiony nowy projekt aktywizujący artystów teatru zamieszkujących w Krakowie.

Program jest skierowany do absolwentów szkół teatralnych, w szczególności aktorów, którzy chcieliby podjąć dodatkową aktywność zawodową.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa zabezpieczył środki finansowe w Budżecie Miasta Krakowa niezbędne do realizacji zadania w trybie dwuletnim – 100 000 zł brutto na realizację zadania w 2017 roku oraz 500 000 zł brutto na realizację zadania w 2018 roku.

W 2017 roku dysponentem środków i Organizatorem konkursu realizowanego ze środków Urzędu Miasta Krakowa jest Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ma możliwość odstąpienia od realizacji zadania w 2018 roku w przypadku braku rozstrzygnięcia Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

KIT GT 2017, czyli Konkurs Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017 – nazwa własna konkursu realizowanego w 2017 roku w Krakowie przez Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego; konkurs składa się z dwóch etapów i ma na celu wyłonienie około 5 spektakli przeznaczonych do realizacji w 2018 roku;

GT 2018, czyli „Giełda Teatralna” 2018 – nazwa własna wydarzenia realizowanego
w 2018 roku w Krakowie, będącego efektem działań przeprowadzonych w ramach
KIT GT 2017, mającego na celu realizację około 5 spektakli w 2018 roku;

NZT, czyli Nieformalny Zespół Teatralny – grupa aktorów pod przewodnictwem reżysera biorąca udział w KIT GT 2017;

PCP, czyli Projekt Czytania Performatywnego – komplet dokumentów będący przedmiotem oceny w I etapie KIT GT 2017, których lista została opisana w regulaminie konkursu;

CP, czyli Czytanie Performatywne – otwarte dla publiczności czytanie egzemplarzy reżyserskich dramatu, będące przedmiotem oceny w II etapie KIT GT 2017; zrealizowane
w siedzibie Teatru Bagatela w Krakowie w drugiej połowie 2017 roku;

GE, czyli Grupa Ekspertów – zespół ekspertów z dziedziny teatru powołany przez Organizatora KIT GT 2017 do oceny PCP; GE składa się z dyrektorów i kierowników literackich teatrów instytucjonalnych działających na terenie Krakowa; GE dokonuje analizy przedstawionych koncepcji spektakli i wybiera maksymalnie 10 najlepszych, dopuszczając je tym samym do II etapu KIT GT 2017, czyli CP;

DS, czyli Dysponent Sceny – reprezentant gminnej instytucji lub organizacji pożytku publicznego działającej w sektorze kultury na terenie Krakowa, która posiada w swoich zasobach scenę wyposażoną w niezbędny do realizacji spektaklu teatralnego sprzęt techniczny; DS to osoba mająca wpływ na program merytoryczny reprezentowanej przez siebie instytucji; DS po zakończeniu CP wskazuje na najlepszą jego zdaniem propozycję, tym samym zgłaszając chęć wystawienia spektaklu – w ramach GT 2018 – na scenie, którą zarządza.

 

Regulamin Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017

§ 1 Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017 (zwanego dalej
KIT GT 2017) realizowanego w Krakowie jest Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego
z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6 w Krakowie.

§ 2 Prognozowany budżet

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa na realizację zadania
w 2017 roku zabezpieczył w Budżecie Miasta Krakowa  kwotę 100 000 zł brutto w formie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Bagatela – Organizatora KIT GT 2017.

§ 3 Cele konkursu

Głównym celem KIT GT 2017 jest aktywizacja mieszkających w Krakowie absolwentów szkół teatralnych, w szczególności aktorów, oraz wybór około 5 spektakli przeznaczonych do realizacji w 2018 roku.

§ 4 Etapy konkursu

KIT GT 2017 składa się z dwóch etapów, w ramach których uczestnicy konkursu mają za zadanie opracować Projekt Czytania Performatywnego, zwanego dalej PCP, będącego przedmiotem oceny w I etapie KIT GT 2017 (spośród nadesłanych propozycji
10 zakwalifikuje się do II etapu KIT GT 2017) oraz zrealizować Czytanie Performatywne, zwane dalej CP, będące przedmiotem oceny w II etapie KIT GT 2017 (spośród zrealizowanych CP około 5 propozycji może zostać skierowanych do realizacji w 2018 roku).

§ 5 Osoby uprawnione do udziału w konkursie

1. KIT GT 2017 jest dedykowany zameldowanym w Krakowie absolwentom wyższych szkół teatralnych, posiadającym tytuł magistra sztuki, którzy od co najmniej dwóch lat nie zostali obsadzeni w żadnej nowej produkcji teatralnej, a ostatnia premiera z ich udziałem odbyła się przed 30.06.2015 roku.

2. Na czele każdego NZT stoi reżyser i to on decyduje o składzie osobowym NZT.

3. Artyści, którzy chcą przystąpić do konkursu tworzą z własnej inicjatywy Nieformalne Zespoły Teatralne (zwane dalej NZT). Poza reżyserem w skład NZT może wchodzić maksymalnie 5 aktorów, z których maksymalnie 20% może nie spełniać warunków opisanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

4. Decyzję o zakwalifikowaniu się uczestników do KIT GT 2017 podejmie GE zgodnie
z celami konkursu na podstawie złożonych CV załączonych w ramach PCP.

§ 6 Zobowiązania uczestników konkursu

1. Każdy NZT w terminie określonym przez Organizatora w treści niniejszego regulaminu, zobowiązany jest przedstawić PCP, będący przedmiotem oceny I etapu KIT GT 2017, który to etap zadecyduje o udziale NZT w II etapie KIT GT 2017.

2. Na PCP składają się:

koncepcja inscenizacyjna opracowana w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk;

egzemplarz reżyserski dramatu z zaznaczonymi skreśleniami, ale widocznym całym tekstem;

koncepcja artystyczna reżysera (maksymalnie 4 strony maszynopisu, 12 pkt, 1,25 interlinia, Times New Roman) zawierająca opis tematyki spektaklu, jego główne cele
i wartości oraz opis grupy docelowej;

koncepcja scenograficzna (maksymalnie 4 strony maszynopisu, 12 pkt, 1,25 interlinia, Times New Roman) zawierająca najważniejsze założenia scenograficzne proponowanego spektaklu;

– szacunkowy kosztorys spektaklu;

CV każdego członka NZT oceniane pod kątem zgodności z celami konkursu;

płyta CD/DVD zawierająca wszystkie obowiązkowe załączniki, zapisane w formacie PDF; płytę należ opisać nazwiskiem reżysera.

2. Nieuwzględnienie wymogów określonych w regulaminie skutkuje odrzuceniem PCP.

§ 7 Wynagrodzenie uczestników

Za przygotowanie CP reżyser otrzyma 1500 zł brutto, a aktorzy po 900 zł brutto.

§ 8 Terminy i ocena

1. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia do KIT GT 2017 jest dostarczenie kompletu materiałów składających się na PCP najpóźniej do dnia 2.10.2017 roku (poniedziałek), do godziny 15:00, do sekretariatu Teatru Bagatela (ul. Karmelicka 6, Kraków, II piętro). Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00. Osoba wyznaczona do kontaktu: Karolina Więckowska, wieckowska@bagatela.pl.

2. Organizator powołuje dziesięcioosobową Grupę Ekspertów (zwaną dalej GE), których wiedza i doświadczenie zawodowe odpowiadają zakresowi merytorycznemu konkursu. Wskazany przez Organizatora przewodniczący GE zwołuje co najmniej jedno spotkanie robocze, zawiadamiając o nim członków co najmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność więcej niż połowy członków GE. Każdy z członków GE ocenia każdy PCP i wybiera trzy najlepsze jego zdaniem propozycje. Maksymalnie dziesięć propozycji, które uzyskały największą liczbę głosów zostaje wybranych do II etapu KIT GT 2017, czyli realizacji Czytań Performatywnych (zwanych dalej CP). Od decyzji GE nie przysługuje odwołanie.

3. PCP zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia naboru zgłoszeń do I etapu KIT GT 2017.

4. Wyniki I etapu KIT GT 2017 zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Teatru Bagatela (www.bagatela.pl).

5. Po ogłoszeniu wyników I etapu KIT GT 2017 Organizator kontaktuje się z reżyserami reprezentującymi NZT w celu ustalenia harmonogramu prób. Próby odbędą się w dni robocze pomiędzy 2 a 17 listopada 2017 roku w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Każdy NZT we wskazanej przez Organizatora przestrzeni może przeprowadzić 5 prób trwających nie dłużej niż 4 godziny zegarowe.

6. CP odbędą się pomiędzy 17 a 30 listopada 2017 roku w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Po rozstrzygnięciu I etapu KIT GT 2017 Organizator poda dokładny termin i miejsce CP.

7. CP mają prawo oglądać wszyscy DS. DS bezpośrednio po zakończeniu czytania informują o gotowości do wystawienia spektaklu, w którego czytaniu wzięli udział. Jednocześnie wszyscy DS oceniają każde CP, przyznając mu od 1 do 10 punktów. Punktacja decyduje
o tym, które CP zostaną skierowane do produkcji w 2018 roku.

8. W przypadku, gdy kilka scen zainteresuje się wystawieniem tego samego spektaklu, zostaną przeprowadzone negocjacje, w których weźmie udział reżyser CP oraz ci spośród DS, którzy byli zainteresowani wystawieniem danej sztuki. Decyzja o wyborze sceny należy do reżysera.

9. Maksymalne finansowanie jednego spektaklu w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 125 000 złotych brutto, co oznacza, że możliwe jest wyprodukowanie maksymalnie
4 spektakli (KIT GT 2018). W przypadku wysoko ocenionych bardzo skromnych inscenizacji
w miarę posiadanego limitu środków liczba wyprodukowanych spektakli może się zwiększyć.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Czytamy nowe dramaty na Sarego 7