Wyniki konkursu na plakat

05.02.2020

Teatr Bagatela ogłosił otwarty konkurs na projekt plakatu oraz logotypu dla identyfikacji wizualnej spektaklu „Dialogi polskie” wg W. Gombrowicza, H. Rzewuskiego i J. Kitowicza w opracowaniu i reżyserii Mikołaja Grabowskiego.

Konkurs był skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym. Na prace przesłane drogą elektroniczną czekaliśmy od 19 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 (do godziny 23.59).

Laureatem konkursu został Pan Janek Janowski z Gliwic. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy, a ponad pół setce uczestników dziękujemy za przesłane - niezwykle interesujące - propozycje. Wybór nie był wcale oczywisty.

Przed przystąpieniem do konkursu prosiliśmy o zapoznanie się z sugestiami reżysera (w zakładce opis spektaklu) i treścią przedstawienia (plik do pobrania pod regulaminem) oraz poniższym regulaminem. Warunki, jakie powinien spełniać projekt, omawia szczegółowo § 3.

Regulamin konkursu na projekt plakatu oraz logotypu dla identyfikacji wizualnej spektaklu „Dialogi polskie” w Teatrze Bagatela

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

§ 1

Przedmiot konkursu

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na: projekt plakatu oraz logotypu dla identyfikacji wizualnej spektaklu „Dialogi polskie” .

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego (dalej: projekt), który stanie się plakatem i logotypem firmującym wystawiany przez Teatr Bagatela spektakl „Dialogi polskie” wg W. Gombrowicza, H. Rzewuskiego i J. Kitowicza w opracowaniu i reżyserii Mikołaja Grabowskiego.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów.

7. Konkurs trwa od 19 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

§ 3

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt powinien obejmować grafikę zawierającą następujące treści (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie): tytuł sztuki, imię i nazwisko reżysera oraz logotyp jubileuszowy Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego (do pobrania ze strony bagatela.pl).

2. Projekt powinien być zainspirowany treścią sztuki oraz uwagami reżysera spektaklu (do pobrania ze strony bagatela.pl).

3. Projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do stworzenia programu teatralnego oraz materiałów związanych z działalnością promocyjną Teatru: bannerów, reklam, informacji prasowych, naklejek, itp. oraz do promocji w Internecie.

4. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych wyłącznie w formacie  JPG na adres email: m.furdyna@bagatela.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs – Dialogi polskie.

5. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres 

e-mail do dnia 31 stycznia 2020 roku włącznie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

7. Prace konkursowe należy przesłać wyłącznie formacie plików

JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 2 MB.

8. Do konkursu zgłaszać należy pliki podglądowe projektu opartego na podstawowym wymiarze 70 x 100 cm (format pionowy) oraz w wymiarze innym tj. 166 x 100 cm (format poziomy). Plik należy opisać następująco: nazwisko_imię_plakat pion/poziom/logotyp.

9. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną. Osoby, które w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia, proszone są o kontakt z Organizatorem. Niepotwierdzone zgłoszenia nie będą rozpatrywane w konkursie.

10. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.

12. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

13. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach .tif, .eps, .jpg, .pdf etc., przygotowane do produkcji w następującym wymiarze: 70 x 100 cm i 166 x 100 cm oraz w innych wymiarach wskazanych przez Organizatora.

§ 4

Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z:

− Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych i Literackich Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie,

− Zastępcy Kierownika Działu Kreacji i Pozyskiwania Funduszy,

− Kierownika Działu Marketingu,

− Specjalisty ds. multimediów i grafiki,

− Reżysera spektaklu „Dialogi polskie”.

2. Każdy z członków Komisji Konkursowej dysponuje jednym głosem.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia zwycięzcy i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z odstąpieniem od przyznania wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 6.

§ 5

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r., tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący zgadzają się na publiczną ekspozycję prac podczas trwania wystawy pokonkursowej (wystawa może się odbyć także w przestrzeni wirtualnej – Internet), którą może zorganizować Organizator.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

§ 6

Wynagrodzenie

1. Z autorem zwycięskiego projektu plakatu i logotypu zostanie podpisana umowa o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu plakatu i logotypu. Wynagrodzenie za projekty oraz ich dopasowanie do używanych przez Teatr formatów, będzie wynosić 2500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100 gr) brutto.

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, wynagrodzenie zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt plakatu oraz logotypu spektaklu stanie się własnością Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie, w zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w treści § 6 powyżej. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze zdaniem Komisji projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Wybrany plakat oraz logotyp zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

Wyniki konkursu na plakat