Zaprojektuj nam logotyp

04.10.2022

Teatr Bagatela ogłasza otwarty konkurs na odświeżenie logotypu Teatru Bagatela i zaprojektowanie jego wersji jubileuszowej z okazji 100-lecia działalności.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do studentów szkół artystycznych, grafików, projektantów oraz artystów plastyków. Na prace przesłane drogą elektroniczną czekamy od 20 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku (do godziny 23.59). Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna.

Dotychczasowe logotypy są do pobrania z zakładki -->o teatrze -->strefa mediów.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 

Regulamin konkursu na odświeżenie logotypu Teatru Bagatela i zaprojektowanie jego wersji jubileuszowej z okazji 100-lecia działalności

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

§ 1

Przedmiot konkursu

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na:

odświeżenie dotychczasowo istniejącego logotypu (podstawowego) Teatru Bagatela i zaprojektowanie jego wersji jubileuszowej z okazji 100-lecia działalności Teatru.

§ 2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się wspólnym logotypem firmującym wszystkie wydawnictwa Teatru Bagatela, w tym druki (plakaty, afisze, ulotki, programy i inne publikacje), oraz stronę internetową www.bagatela.pl i profile Teatru Bagatela w mediach społecznościowych.

a) Odświeżona wersja logotypu podstawowego może zastąpić dotychczas wykorzystywany logotyp Teatru Bagatela.

b) Logotyp jubileuszowy może być wykorzystywany w szczególności do promowania wydarzeń związanych z Jubileuszem 100 - lecia Teatru.

§ 3

Warunki udziału w konkursie

1. Za projekt Organizator uważa zestaw/komplet dwóch propozycji składających się z: projektu odświeżonej wersji logo Teatru Bagatela i jego wariantu jubileuszowego.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do studentów szkół artystycznych, grafików, projektantów oraz artystów plastyków.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić do 3 (trzech) zestawów/kompletów  projektów.

7. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.

§ 4

1. Projekt odświeżonego logotypu powinien bazować na dotychczasowym znaku firmowym Teatru Bagatela. Projekt wersji jubileuszowej powinien zawierać także liczbę 100 lub frazę „100 lat”, „stulecie” etc.

2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych PDF lub JPG na adres e-mail: pbabicka@bagatela.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs – logo Bagatela.

3. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do 30 czerwca 2018 roku włącznie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac.

5. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików PDF lub JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 2 MB.

6. Do konkursu zgłaszać należy pliki poglądowe projektu logotypu.

7. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną. Osoby, które w ciągu 3 dni roboczych nie otrzymają potwierdzenia, proszone są o kontakt z Organizatorem. Niepotwierdzone zgłoszenia nie będą rozpatrywane w konkursie.

8. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię i nazwisko.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.

10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

11. Autor zwycięskiej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach .tif, .eps, .jpg, .pdf etc., przygotowane do wykorzystania poligraficznego i komputerowego.

§ 5

Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową składającą się z:

− Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie,

− Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych i Literackich,

− Kierownika Działu Kreacji i Pozyskiwania Funduszy,

− Kierownika Działu Marketingu,

− Specjalisty ds. multimediów i grafiki.

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego projektu jako zwycięskiego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z odstąpieniem od wykonywania czynności określonych w treści § 7.

§ 6

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący zgadzają się na nieodpłatną ekspozycję prac podczas trwania wystawy pokonkursowej (wystawa może się odbyć także w przestrzeni wirtualnej – Internet), którą może zorganizować Organizator.

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

§ 7

Zasady współpracy z wybranym autorem (I nagroda)

1. Z autorem zwycięskiego projektu, czyli: odświeżonego logotypu i jego jubileuszowej wersji, zostanie podpisana umowa o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu logotypu. Każdy uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie swojego udziału i nadesłanie projektu zobowiązuje się do zawarcia stosownej umowy w przypadku wyboru tego właśnie projektu przez Komisję Konkursową.

2. W przypadku gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, zobowiązanie, o którym mowa w treści ust 1 powyżej dotyczy wszystkich współautorów. W takiej sytuacji wynagrodzenie przewidziane w umowie zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

3. Z tytułu zawarcia umowy, o której mowa w treści ust. 1 powyżej, autor zwycięskiego projektu otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.

§ 8

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt logotypów staje się własnością Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w zamian za wypłacone wynagrodzenie. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze zdaniem Komisji projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Wybrany projekt logotypu  zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora.

Zaprojektuj nam logotyp