Instrukcja korzystania z BIP:

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, należy skierować w formie pisemnej do sekretariatu Teatru Bagatela: info@bagatela.pl, bip@bagatela.pl (lub listownie na adres: Teatr Bagatela, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków, lub faksem na numer +48 12 424 52 29).

 
Redakcja BIP:

Piotr Kubic, e-mail: pk@bagatela.pl, tel: +48 12 424 52 08, faks: +48 12 424 52 29
Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2010

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Teatru Bagatela:

1. Przekazanie dokumentu lub wniosku następuje poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres bip@bagatela.pl.
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach (9:00-15:00) do Sekretariatu Teatru na następujących nośnikach danych:
a) dyskietka 1,44 MB,
b) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
c) płyta CD-RW.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Teatru:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF,
b) XLS,
c) TXT,
d) GIF, TIF, BMP, JPG,
e) PDF,
f) ZIP.
3. Wielkość załączników dołączonych do jednego wniosku (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019

Aktualnie brak ogłoszeń.

Specjalista ds. kadr i płac