Deklaracja dostępności serwisu Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Teatr Bagatela w Krakowie stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Teatru Bagatela w Krakowie.

Data publikacji internetowej: 2020-09-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości

 2. opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 3. strona nie posiada wersji kontrastowej

 4. strona nie ma możliwości zmiany rozmiaru tekstu

 5. fokus jest niewidoczny

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami wyłącznie w zakresie:

 1. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bogumiła Michalska, adres poczty elektronicznej michalska@bagatela.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Teatru Bagatela w Krakowie:

 • przy ul.Karmelickiej 6

 • przy ul Sarego 7 (obiekt wynajmowany)

 • przy Alei Waszyngtona 1

nie spełniają wszystkich wymagań zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Teatr wystąpił z prośbą do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Krakowie z prośbą o uwzględnienie budowy podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w planach modernizacji i przebudowy ulicy Krupniczej w Krakowie.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków nie są wolne od barier pionowych (komunikacja pozioma – korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie, komunikacja pionowa w budynku przy ul.Karmelickiej 6 – schody)

 2. zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyłącznie na pierwszym poziomie (przenośne podjazdy)

 3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne i obsługa widowni, portier)

 4. w budynkach przy ul.Karmelickiej 6 i Sarego 7 znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 5. zapewniony jest wstęp do budynku, ale nie udział w spektaklu, osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy obsługi widowni i portierni; z uwagi na charakter działalności nie przewidziano obecności psa podczas przedstawienia)

W zakresie dostępności oferty kulturalnej:

 1. możliwe jest wystawianie spektaklu z audiodeskrypcją i/lub udziałem tłumaczem języka migowego.